Strona główna » Spis treści

Spis treści

Spis dokumentów

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
1.1. Proces ustawodawczy
1.1.1. Druki sejmowe
1. Prezydencki projekt ustawy o TK, pismo Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  (druk nr 1590); 10.07.2013
2. Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 9.04.2015
3. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o TK (druk nr 1590), wraz z projektem ustawy o TK oznaczonym datą 19.05.2015 (druk nr 3397); 12.05.2015
4. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o TK (druk nr 1590) (druk nr 3397-A); 26.05.2015
5. Projekt ustawy o TK (druk nr 915) [wraz z pismem przewodnim wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej]; 28.05.2015
6. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm 27.05.2015 ustawie o TK (druk nr 915 A), wraz z projektem uchwały Senatu RP z ... w sprawie ustawy o TK; 10.06.2015
7. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o TK (druk nr 915 Z); 12.06.2015
8. Uchwała Senatu RP z 12.06.2015 w sprawie ustawy o TK (druk nr 3507) [wraz z pismem przewodnim Marszałka Senatu]; 15.06.2015
9. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o TK (druk nr 3512); 23.06.2015
10. Tekst ustawy o TK ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu; 25.06.2015

1.1.2. Ekspertyzy i opinie prawne do projektu ustawy
1. Pismo Pierwszego Prezesa SN w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o TK, do druku 1590; 8.08.2013
2. Opinia Prokuratora Generalnego w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o TK, do druku 1590; 20.08.2013
3. Pismo Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dotyczące zaopiniowania prezydenckiego projektu ustawy o TK do druku nr 1590; 30.08.2013
4. Opinia NRA do prezydenckiego projektu ustawy o TK, do druku 1590; 11.09.2013
5. Opinia KRS z 13.09.2013 w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o TK, do druku nr 1590; 20.09.2013
6. Bogusław Banaszak, UWr, Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 4.11.2013
7. Marek Chmaj, Uniwersytet SWPS, Opinia na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 4.11.2013
8. Marcin Wiącek, UW, Ekspertyza dotycząca przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 25.11.2013
9. Dariusz Dudek, KUL, Ekspertyza prawna w sprawie wniesionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (Druk nr 1590); 26.11.2013
10. Piotr Czarny, BAS, Opinia prawna na temat projektu ustawy o TK (nr druku 1590); 26.11.2013
11. Andrzej Herbet, Marzena Laskowska, BAS, Opinia prawna dotycząca przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 28.11.2013
12. Bogusław Banaszak, UWr, Opinia prawna do projektu ustawy o TK; 21.05.2014
13. Dariusz Dudek, KUL, Opinia prawna w sprawie art. 47 projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 27.05.2014
14. Pismo Prokuratora Generalnego RP [w sprawie udziału Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed TK]; 17.04.2015
15. Uwagi Biura Studiów i Analiz SN do sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o TK (druk nr 1590); 29.04.2015
16. Opinia KRS w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o TK (druk sejmowy nr 1590 – sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej z 9.04.2015); 5.05.2015
17. Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczące zmian w zakresie udziału Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed TK; 7.05.2015
18. Pismo RPO [w sprawie udziału RPO w postępowaniu przed TK]; 11.05.2015
19. Pismo NRA [stanowisko w przedmiocie zmian wprowadzonych przez Podkomisję Nadzwyczajną do prezydenckiego projektu ustawy o TK (druk nr 1590)]; 11.05.2015
20. Pismo Komitetu Nauk Prawnych PAN w sprawie zmiany trybu konsultowania kandydatur na sędziów TK oraz prezydenckiego projektu ustawy o TK; 18.05.2015
21. Marzena Laskowska, BAS, Opinia prawna w sprawie wpływu na działalność Sejmu, a w szczególności na obowiązki wynikające z udziału Sejmu w postępowaniu przed TK, ustawy o TK, gdyby została ona uchwalona w brzmieniu przedłożenia sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej z 12.05.2015 o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o TK (druk nr 1590) wraz ze zgłoszonymi poprawkami; 25.05.2015
22. Uchwała Nr 274/2015 Krajowej Rady Prokuratury z 21.05.2015 w sprawie oświadczenia byłych prezesów TK co do wyboru kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału oraz w przedmiocie wyrażenia przez Radę stanowiska dotyczącego pozbawienia Prokuratora Generalnego statusu obligatoryjnego uczestnika postępowania przed TK [wraz z pismami przewodnimi]; 28.05.2015
23. Pismo NRA [w sprawie przyjętego w uchwalonej ustawie z 27.05.2015 o TK trybu zgłaszania kandydatów na sędziów TK]; 3.06.2015

1.1.3. Stenogramy z posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych
1. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 146) i Komisji Ustawodawczej (nr 84); 11.12.2013
2. Stenogram z 1. posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 19.03.2014
3. Stenogram z 2. posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 3.04.2014
4. Stenogram Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590) (SPC, UST) [dokument niedatowany; posiedzenie odbyło się 24.04.2014] 
5. Stenogram posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 8.05.2014
6. Stenogram z przebiegu posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 29.05.2014
7. Stenogram posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 10.07.2014
8. Stenogram z przebiegu posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 22.07.2014
9. Stenogram Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590) (SPC, UST); 28.08.2014
10. Stenogram posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 8.10.2014
11. Stenogram z przebiegu posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 21.10.2014
12. Stenogram Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590) (SPC, UST); 13.01.2015
13. Stenogram Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590) (SPC, UST); 4.02.2015
14. Stenogram posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 3.03.2015
15. Stenogram z przebiegu posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 5.03.2015
16. Stenogram Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590) (SPC, UST); 18.03.2015
17. Stenogram posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o TK (druk nr 1590); 19.03.2015
18. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 235) i Komisji Ustawodawczej (nr 128); 6.05.2015
19. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 236) i Komisji Ustawodawczej (nr 129); 12.05.2015
20. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 241) i Komisji Ustawodawczej (nr 132); 26.05.2015
21. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 252) i Komisji Ustawodawczej (nr 136); 23.06.2015

1.1.4. Stenogramy z posiedzenia plenarnego Sejmu
1. Sprawozdanie Stenograficzne z 47. posiedzenia Sejmu RP (trzeci dzień obrad); 29.08.2013
2. Sprawozdanie Stenograficzne z 93. posiedzenia Sejmu RP (pierwszy dzień obrad); 26.05.2015
3. Sprawozdanie Stenograficzne z 93. posiedzenia Sejmu RP (drugi dzień obrad); 27.05.2015
4. Posiedzenie 93. – głosowanie nr 39 (27-05-2015 15:42:28) [wyniki indywidualne]. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o TK. Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3397, wraz z przyjętymi poprawkami; 27.05.2015
5. Sprawozdanie Stenograficzne z 95. posiedzenia Sejmu RP (drugi dzień obrad); 24.06.2015
6. Sprawozdanie Stenograficzne z 95. posiedzenia Sejmu RP (trzeci dzień obrad); 25.06.2015

1.1.5. Materiały z prac legislacyjnych w Senacie
1. Ustawa z 27.05.2015 o TK – przekazana do rozpatrzenia przez Senat, uchwalona przez Sejm RP na 93. posiedzeniu Sejmu, druk nr 915 [wraz z pismem przewodnim Wicemarszałek Sejmu]; 28.05.2015
2. Uchwała nr 78/2015 Prezydium NRA z 2.06.2015 [wraz z pismem przewodnim Prezesa NRA Andrzeja Zwary]; 3.06.2015
3. Pismo Krajowej Rady Radców Prawnych [w sprawie wyboru kandydatów na stanowiska sędziów TK w przyjętej przez Sejm ustawie z 27.05.2015 ustawy o TK]; 3.06.2015
4. Pismo Komitetu Nauk Prawnych PAN [w związku z pracami nad przekazaną do Senatu ustawą z 27.05.2015 o TK – w sprawie rozważenia zasadności zmiany regulacji dotyczącej przesłanek wyboru sędziego TK]; 8.06.2015
5. Katarzyna Konieczko, Opinia Biura Legislacyjnego Senatu do ustawy o TK (druk nr 915); 8.06.2015
6. Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do ustawy z 27.05.2015 o TK (druk senacki nr 915); 9.06.2015
7. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 27.05.2015 ustawie o TK (druk nr 915 A) [wraz z projektem uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o TK]; 10.06.2015
8. Notatka ze wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; 10.06.2015
9. Zapis stenograficzny. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (386.) oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (260.); 10.06.2015
10. Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie ustawy o TK z 27.05.2015; 10.06.2015
11. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków do ustawy o TK) o uchwalonej przez Sejm w dniu 27.05.2015 ustawie o TK (druk nr 915 Z); 12.06.2015
12. Sprawozdanie Stenograficzne z 76. posiedzenia Senatu RP; 11 i 12.06.2015

1.2. Postępowanie przed TK
1.2.1. Wnioski do TK
1. Wniosek Klubu Parlamentarnego PiS o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z 25.06.2015 o TK (Dz.U. z 2015 poz. 1064) [złożony do TK]; 23.10.2015
2. Pismo Klubu Parlamentarnego PiS [w sprawie wycofania wniosku złożonego w dniu 23.10.2015 do TK]; 10.11.2015
3. Wniosek Grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z 25.06.2015 o TK (Dz.U. z 2015 poz. 1064) [złożony do TK]; 17.11.2015

1.2.2. Pisma procesowe uczestników postępowania przed TK
1. Pismo Sejmu RP do TK [wyjaśnienia w sprawie wniosku grupy posłów z 23.10.2015, K 29/15]; 10.11.2015
2. Pismo procesowe RPO [dot. sprawy34/5]; 26.11.2015
3. Pismo Prokuratora Generalnego RP do TK (K 34/15); 27.11.2015
4. Wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przyjęcie opinii amicus curiae [dot. sygn. K 34/15, K 35/15; wraz z załącznikiem]; 1.12.2015
5. Opinia amicus curiae NRA w sprawie wniosku Grupy posłów na Sejm RP z 17.11.2015 o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z 25.06.2015 o TK (Dz.U. poz. 1064) z Konstytucją RP; 1.12.2015
6. Opinia amicus curiae Prezydenta RP w sprawie wniosku Grupy posłów na Sejm RP z 17.11.2015 o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z 25.06.2015 o TK (Dz.U. poz. 1087 i 1928) z Konstytucją; 3.12.2015

1.2.3. Rozprawa przed TK
1. Stenogram rozprawy przed TK w sprawie K 34/15; 3.12.2015

1.2.4. Zarządzenia Prezesa TK oraz przewodniczących składów orzekających
1. Zarządzenie Przewodniczącego składu orzekającego TK dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy w zakresie zarzutów zawartych w punktach l, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 wniosku grupy posłów w sprawie o sygn. K 29/15; 4.11.2015
2. Zarządzenie Przewodniczącego składu orzekającego TK dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy w zakresie zarzutów zawartych w punktach 5, 6, 10, 11 i 12 wniosku grupy posłów w sprawie o sygn. K 29/15; 4.11.2015
3. Zarządzenie Przewodniczącego składu orzekającego TK dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie o sygn. K 34/15; 19.11.2015
4. Postanowienie TK z 25.11.2015, K 29/15
5. Postanowienie TK z 30.11.2015, K 34/15, o wyłączeniu sędziów TK z udziału w postępowaniu w sprawie K 34/15
6. Postanowienie TK z 30.11.2015, K 34/15, o zabezpieczeniu wniosku grupy posłów
7. Postanowienie TK z 1.12.2015, K 34/15 w sprawie rozpatrzenia sprawy o sygn. K 34/15 w składzie pięciu sędziów TK
8. Wyrok TK z 3.12.2015, K 34/15
9. Pismo Prezesa TK, K 34/15, do redakcji Dziennika Ustaw RP i Dziennika Urzędowego RP Monitor Polski w RCL [w sprawie niezwłocznej publikacji wyroku TK z 3.12.2015, K 34/15]; 3.12.2015

1.3. Ekspertyzy i opinie prawne do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym
1. Jarosław Szymanek, UW, Opinia prawna w odpowiedzi na pytania: 1) Czy przepisy ustawy z 25.06.2015 o TK (Dz.U. 2015, poz. 1064) dotyczące wyboru sędziów Trybunału w 2015 są zgodne z Konstytucją? 2) Czy niezakończona ślubowaniem przed Prezydentem procedura obsadzania stanowiska sędziego TK, ma – w świetle wzorca konstytucyjnego i ustawowego – charakter zamknięty, a w szczególności czy podlega zasadzie dyskontynuacji?; 23.11.2015
2. Bogusław Banaszak, UZ, Opinia prawna stanowiąca odpowiedź na dwa pytania: 1. Czy przepisy ustawy z 25.06.2015 o TK (Dz.U. poz. 1064) dotyczące wyboru sędziów Trybunału w 2015 są zgodne z Konstytucją? 2. Czy niezakończona ślubowaniem przed Prezydentem procedura obsadzania stanowiska sędziego TK, ma – w świetle wzorca konstytucyjnego i ustawowego – charakter zamknięty, a w szczególności czy podlega zasadzie dyskontynuacji?; 24.11.2015
3. Andrzej Szmyt, UG, BAS, Opinia prawna w sprawie projektu uchwały, dotyczącego umożliwienia złożenia ślubowania sędziom TK, 25.11.2015
4. Anna Młynarska-Sobaczewska, INP PAN, Opinia prawna w przedmiocie trybu wyborów sędziów konstytucyjnych przewidzianego w ustawie z 25.06.2015 o TK oraz znaczenia ślubowania w procedurze obsadzania stanowiska sędziego w kontekście zasady dyskontynuacji, 26.11.2015

2. Uchwały Sejmu VIII kadencji o unieważnieniu wyboru sędziów TK
2.1. Postępowanie w Sejmie
1. Wniosek Prezydium Sejmu w sprawie kandydatury na stanowisko sędziego TK (druk nr 3954) [dot. wyboru Romana Hausera]; 29.09.2015
2. Uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Romana Hausera]; 8.10.2015
3. Uchwała Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Romana Hausera], M.P. poz. 1038
4. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015 poz. 1038 (druk nr 42) [dot. wyboru Romana Hausera]; 25.11.2015
5. Uchwała Sejmu RP z 25.11.2015 w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015, w sprawie wyboru sędziego TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015, poz. 1038 [dot. wyboru Romana Hausera]; M.P. poz. 1131
6. Wniosek Prezydium Sejmu w sprawie kandydatury na stanowisko sędziego TK (druk nr 3956) [dot. wyboru Andrzeja Jakubeckiego]; 29.09.2015
7. Uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Andrzeja Jakubeckiego]; 8.10.2015
8. Uchwała Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Andrzeja Jakubeckiego]; M.P. poz. 1039
9. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015 poz. 1039 (druk nr 43) [dot. wyboru Andrzeja Jakubeckiego]; 25.11.2015
10. Uchwała Sejmu RP z 25.11.2015 w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015, w sprawie wyboru sędziego TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015, poz. 1039 [dot. wyboru Andrzeja Jakubeckiego]; M.P. poz. 1132
11. Wniosek Prezydium Sejmu w sprawie kandydatury na stanowisko sędziego TK (druk nr 3957) [dot. wyboru Bronisława Sitka]; 29.09.2015
12. Uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Bronisława Sitka]; 8.10.2015
13. Uchwała Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Bronisława Sitka]; M.P. poz. 1041
14. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015, poz. 1041 (druk nr 44) [dot. wyboru Bronisława Sitka]; 25.11.2015
15. Uchwała Sejmu RP z 25.11.2015 w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015, w sprawie wyboru sędziego TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015, poz. 1041 [dot. wyboru Bronisława Sitka]; M.P. poz. 1134
16. Wniosek Prezydium Sejmu w sprawie kandydatury na stanowisko sędziego TK (druk nr 3958) [dot. wyboru Andrzeja Jana Sokali]; 29.09.2015
17. Uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Andrzeja Jana Sokali]; 8.10.2015
18. Uchwała Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Andrzeja Jana Sokali]; M.P. poz. 1042
19. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015, poz. 1042 (druk nr 45) [dot. wyboru Andrzeja Jana Sokali]; 25.11.2015
20. Uchwała Sejmu RP z 25.11.2015 w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015, w sprawie wyboru sędziego TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015, poz. 1042 [dot. wyboru Andrzeja Jana Sokali]; M.P. poz. 1135
21. Wniosek Prezydium Sejmu w sprawie kandydatury na stanowisko sędziego TK (druk nr 3955) [dot. wyboru Krzysztofa Ślebzaka]; 29.09.2015
22. Uchwała Sejmu RP w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Krzysztofa Ślebzaka]; 8.10.2015
23. Uchwała Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Krzysztofa Ślebzaka]; M.P. poz. 1040
24. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015 w sprawie wyboru TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015, poz. 1040 (druk nr 46) [dot. wyboru Krzysztofa Ślebzaka]; 25.11.2015
25. Uchwała Sejmu RP z 25.11.2015 w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu RP z 8.10.2015, w sprawie wyboru sędziego TK opublikowanej w M.P. z 23.10.2015 poz. 1040 [dot. wyboru Krzysztofa Ślebzaka]; M.P. poz. 1133
26. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie umożliwienia złożenia ślubowania sędziom TK wobec Prezydenta RP (druk nr 63); 16.11.2015
27. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (druk nr 41); 25.11.2015
28. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (nr 2); 25.11.2015
29. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (druk nr 41) (druk nr 47); 25.11.2015
30. Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Sejmu RP (pierwszy dzień obrad); 25.11.2015
31. Uchwała Sejmu RP w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP; 26.11.2015
32. Lista kandydatów na sędziów TK (druk nr 56); 1.12.2015
33. Pismo posła Marka Asta (do druku nr 56); 2.12.2015
34. Projekt uchwały Sejmu RP wzywającej Prezydenta RP do wykonania wyroku TK z 3.12.2015 oraz odebrania ślubowań od sędziów TK (druk nr 200); 9.12.2015
35. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ustawodawczej (nr 4); 15.12.2015
36. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie umożliwienia złożenia ślubowania sędziom TK wobec Prezydenta RP (druk nr 63) (druk nr 88); 15.12.2015
37. Uchwała Sejmu RP z 2.12.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Henryka Ciocha]; M.P. poz. 1182
38. Uchwała Sejmu RP z 2.12.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Lecha Morawskiego]; M.P. poz. 1183
39. Uchwała Sejmu RP z 2.12.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Mariusza Romana Muszyńskiego]; M.P. poz. 1184
40. Uchwała Sejmu RP z 2.12.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Julii Anny Przyłębskiej]; M.P. poz. 1185
41. Uchwała Sejmu RP z 2.12.2015 w sprawie wyboru sędziego TK [dot. wyboru Piotra Leszka Pszczółkowskiego]; M.P. poz. 1186

2.2. Postępowanie przed TK
1. Wniosek grupy posłów na Sejm o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją pięciu uchwał Sejmu RP z 25.11.2015 w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu RP z 8.10.2015 (M.P. 2015, poz. 1038–1042) oraz pięciu uchwał Sejmu RP z 2.12.2015 w sprawie wyboru sędziów TK (M.P. 2015, poz. 1182–1186); 4.12.2015
2. Pismo Prokuratora Generalnego, U 8/15 [w sprawie wyboru sędziów TK]; 16.12.2015
3. Pismo procesowe RPO, U 8/15; 18.12.2015
4. Pismo Marszałka Sejmu RP, U 8/15 [w sprawie wyboru sędziów TK];  22.12.2015
5. Zarządzenie Przewodniczącego składu orzekającego TK o wyznaczeniu terminu rozprawy w sprawie U 8/15; 22.12.2015
6. Postanowienie TK, U 8/15; 7.01.2016

3. Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
3.1. Proces ustawodawczy
1. Ustawa z 19.11.2015 o zmianie ustawy o TK; Dz.U. poz. 1928

3.1.1. Druki sejmowe
1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o TK (druk nr 12); 13.11.2015
2. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK (druk nr 12) (druk nr 20); 18.11.2015
3. Poprawki i wnioski zgłoszone w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o TK (druki nr 12 i 20) (do druku nr 20); 19.11.2015
4. Ustawa z 19.11.2015 o zmianie ustawy o TK – tekst przekazany Prezydentowi RP; 20.11.2015

3.1.2. Ekspertyzy  i opinie prawne do projektu ustawy
1. Opinia o zgodności z prawem UE poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o TK; 13.11.2015
2. Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski ustawy o zmianie ustawy o TK (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Stanisław Piotrowicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu; 13.11.2015
3. Wojciech Miller, Przemysław Sadłoń, Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, Wstępna opinia legislacyjna o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK; 13.11.2015
4. Wojciech Miller, Przemysław Sadłoń, Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, Wstępna opinia legislacyjna o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK; 17.11.2015

3.1.3. Stenogramy z posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych
1. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ustawodawczej (nr 2); 18.11.2015

3.1.4. Stenogramy z posiedzenia plenarnego Sejmu
1. Sprawozdanie Stenograficzne z 1. posiedzenia Sejmu RP (piąty dzień obrad); 19.11.2015
2. Posiedzenie 1. – głosowanie nr 78 [wyniki indywidualne]. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK. Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 20; 19.11.2015

3.1.5. Materiały z prac legislacyjnych w Senacie
1. Sprawozdanie Stenograficzne z 2. posiedzenia Senatu RP; 18, 19 i 20.11.2015
2. Zapis stenograficzny. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (5.) oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (3.), 19.11.2015
3. Ustawa z 19.11.2015 o zmianie ustawy o TK (druk nr 18), tekst uchwalony przez Sejm – przesłany do rozpatrzenia przez Senat; 19.11.2015
4. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 19.11.2015 ustawie o zmianie ustawy o TK (druk nr 18 A); 19.11.2015
5. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o TK; 20.11.2015
6. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) (druk nr 18 Z); 20.11.2015

3.2. Postępowanie przed TK
3.2.1. Wnioski do TK
1. Wniosek grupy posłów o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy z 19.11.2015 o zmianie ustawy o TK (Dz.U. 2015, poz. 1928); 23.11.2015
2. Wniosek RPO o stwierdzenie niezgodności: 1) ustawy z 19.11.2015 o zmianie ustawy o TK (...); 2) art. 137a ustawy z 25.06.2015 o TK (...); 23.11.2015
3. Uchwała nr 1252/2015 KRS w sprawie skierowania wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP: 1) ustawy z 19.11.2015 o zmianie ustawy o TK (Dz.U. 20.11.2015, poz. 1928) (...); 24.11.2015
4. Pismo Pierwszego Prezesa SN RP; 30.11.2015

3.2.2. Pisma procesowe uczestników postępowania przed TK
1. Pismo Prokuratora Generalnego RP (K 35/15); 4.12.2015
2. Pismo Marszałka Sejmu RP (do sprawy K 35/15); 8.12.2015
3. Pismo Prokuratora Generalnego RP (K 35/15), stanowisko uzupełniające do stanowiska z 4.12.2015; 8.12.2015

3.2.3. Rozprawa przed TK
1. Stenogram rozprawy przed TK w sprawie K 35/15; 9.12.2015

3.2.4. Orzeczenia TK i zarządzenia Prezesa TK
1. Zarządzenie Przewodniczącego składu orzekającego TK dotyczące wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie K 35/15; 24.11.2015
2. Postanowienie TK, K 35/15, o zwróceniu się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy K 35/15 w składzie pięciu sędziów Trybunału; 2.12.2015
3. Postanowienie TK, K 35/15, o wyłączeniu sędziów (...); 2.12.2015
4. Wyrok TK, K 35/15; 9.12.2015

4. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
4.1. Proces ustawodawczy
Ustawa z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK; Dz.U. poz. 2217

4.1.1. Druki sejmowe
1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o TK (druk nr 122), 15.12.2015
2. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK (druk nr 122), 22.12.2015
3. Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK (druk nr 122), 22.12.2015
4. Ustawa z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK – tekst przekazany Prezydentowi RP; 28.12.2015

4.1.2. Ekspertyzy i opinie prawne do projektu ustawy
1. Pierwszy Prezes SN, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK (druk sejmowy nr 122), 16.12.2015
2. Przemysław Sadłoń, Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, Wstępna opinia legislacyjna o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK; 16.12.2015
3. Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski ustawy o zmianie ustawy o TK (...) jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu; 16.12.2015
4. Opinia o zgodności z prawem UE poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o TK; 16.12.2015
5. Opinia o zgodności z prawem UE poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o TK (do druku nr 122); 16.12.2015
6. NRA, Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o TK (druk nr 122); 17.12.2015
7. KRS, Opinia w przedmiocie poselskiego projektu ustawy – o zmianie ustawy o TK (druk sejmowy nr 122); 18.12.2015
8. Prokurator Generalny, Stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o TK (do druku nr 122), 21.12.2015
9. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o TK (druk sejmowy nr 122); 21.12.2015
10. Adam Kaczmarek, BAS, Opinia prawna dotycząca ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK; 13.01.2016

4.1.3. Ekspertyzy i opinie prawne zamówione przez Ministra Sprawiedliwości
1. Bogusław Banaszak, UZ, Opinia prawna stanowiąca odpowiedź na pytanie, czy TK może orzekać tylko na podstawie przepisów Konstytucji z pominięciem obowiązującej ustawy o TK, 4.01.2016
2. Mirosław Karpiuk, UWM, Opinia prawna (...) Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez TK, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dotyczącego kompetencji do odmowy zastosowania przepisów o organizacji i trybie postępowania (art. 197 Konstytucji RP); 8.01.2016
3. Szymon Pawłowski, BAS, Notatka w sprawie dopuszczalności orzekania przez TK na podstawie Konstytucji z pominięciem ustawy o TK, w tym jej ostatniej nowelizacji; 8.01.2016
4. Bogumił Szmulik, UKSW, Opinia prawna (...) dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy TK może orzekać tylko na podstawie przepisów Konstytucji, z pominięciem obowiązującej ustawy o TK?; 8.01.2016
5. Andrzej Bałaban, USz, Opinia dotycząca problemów prawnych powstałych po wyborze 5 nowych sędziów TK na styku kadencji parlamentarnych w III RP; 6.02.2016
6. Bogumił Szmulik, UKSW, Obowiązek publikacji wyroku TK z 8.03.2016; 5.03.2016
7. Jakub Stelina, UG, Opinia prawna w sprawie zasad procedowania przez TK w sprawie tzw. noweli grudniowej ustawy o TK, 17.03.2016
8. Marek Dobrowolski, KUL, Opinia prawna w sprawie możliwości orzekania przez TK wyłącznie na podstawie przepisów Konstytucji z pominięciem obowiązującej ustawy o TK; 4.04.2016
9. Genowefa Grabowska, UŚ, Opinia dot. odpowiedzi na pytanie (...) „czy w sprawie skargi dotyczącej tzw. grudniowej noweli ustawy o TK, Trybunał może orzekać tylko na podstawie przepisów Konstytucji, z pominięciem obowiązującej ustawy o TK?”. Opinia opracowana z uwzględnieniem kontekstu europejskiego [bez daty]
10. Anna Łabno, UŚ, Opinia dotycząca możliwości orzekania przez TK z pominięciem obowiązującej ustawy o TK [brak daty]
11. Robert Jastrzębski, UW, Opinia na temat: Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez TK, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kompetencji do odmowy zastosowania przepisów o organizacji i trybie postępowania (art. 197 Konstytucji RP) [brak daty]

4.1.4. Stenogramy z posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych
1. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ustawodawczej (nr 5); 21.12.2013
2. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ustawodawczej (nr 6); 22.12.2013

4.1.5. Stenogramy z posiedzenia plenarnego Sejmu
1. Sprawozdanie Stenograficzne z 5. posiedzenia Sejmu RP w dniu 17.12.2015 (trzeci dzień obrad)
2. Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Sejmu RP w dniu 22.12.2015 (drugi dzień obrad)
3. Głosowanie nr 68 na 6. posiedzeniu Sejmu. Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 144, wraz z przyjętymi poprawkami. Wyniki indywidualne; 22.12.2015

4.1.6. Materiały z prac legislacyjnych w Senacie
1. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) (druk nr 18 Z); 20.11.2015
2. Ustawa z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK (druk nr 58), tekst uchwalony przez Sejm – przesłany do rozpatrzenia przez Senat; 22.12.2015
3. Katarzyna Konieczko, Kancelaria Senatu, Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o TK (druk nr 58); 23.12.2015
4. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o uchwalonej przez Sejm w dniu 22.12.2015 ustawie o zmianie ustawy o TK (druk nr 58 A); 23.12.2015
5. Zapis stenograficzny. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (11.) i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (8.); 23.12.2015
6. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o TK; 24.12.2015
7. Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu RP (drugi dzień obrad); 22, 23 i 24.12.2015

4.2. Postępowanie przed TK
4.2.1. Wnioski do TK
1. Wniosek grupy posłów na Sejm o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK (Dz.U. 2015, poz. 2217); 29.12.2015
2. Wniosek Pierwszego Prezesa SN RP o stwierdzenie (...) niezgodności 1) ustawy z 25.06.2015 o TK, 2) ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK [z przepisami Konstytucji RP]; 29.12.2015
3. Wniosek o kontrolę konstytucyjności prawa, 31.12.2015
4. Wniosek RPO o stwierdzenie niezgodności (...) ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK (...) [z przepisami Konstytucji RP]; 8.01.2016
5. Uchwała nr 99/2016 KRS w sprawie skierowania wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP: 1) ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK, 2) ustawy z 25.06.2015 o TK (...); 15.01.2016

4.2.2. Pisma procesowe uczestników postępowania przed TK
1. Opinia dra hab. Marcina Matczaka dla Fundacji im. S. Batorego w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK; 19.01.2016
2. Opinia amicus curiae NRA w sprawie wniosku Pierwszej Prezes SN z 29.12.2015, wniosku Grupy posłów na Sejm RP z 29.12.2015, wniosku Grupy posłów na Sejm RP z 31.12.2015, wniosku RPO z 8.01.2016 oraz wniosku KRS z 15.01.2016 o zbadanie zgodności ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK (Dz.U. poz. 2217) z Konstytucją RP, K 47/15; 2.02.2016
3. Stanowisko Prokuratora Generalnego, K 47/15, w związku z połączonymi wnioskami (...); 10.02.2016
4. Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych występującej jako amicus curiae, K 47/15; 15.02.2016
5. Opinia amicus curiae Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie połączonych wniosków i pytań prawnych dotyczących zgodności szeregu przepisów ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK (Dz.U. poz. 2217) z Konstytucją, K 47/15; 23.02.2016
6. Pismo Marszałka Sejmu RP do Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa TK [informujące o nieuczestniczeniu Sejmu w postępowaniu w sprawie K 47/15]; 4.03.2016
7. Pismo Prokuratora Generalnego w sprawie wycofania w całości stanowiska Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie [K 47/15], wyrażone w piśmie z 10.02.2016; 4.03.2016
8. Pismo Prokuratora Generalnego w związku z połączonymi wnioskami (...) [przedstawiające stanowisko w kwestiach proceduralnych], K 47/15; 7.03.2016

4.2.3. Rozprawa przed TK
Stenogram rozprawy w sprawie K 47/15; 8.03.2016

4.2.4. Orzeczenia TK i zarządzenia Prezesa TK
1. Zarządzenie Prezesa TK o połączeniu spraw; 29.12.2015
2. Zarządzenie Prezesa TK [m.in. o wpisaniu wniosku do repertorium: K 47/15, o wyznaczeniu składu]; 29.12.2015
3. Zarządzenie Prezesa TK o połączeniu spraw; 7.01.2016
4. Zarządzenie Prezesa TK o połączeniu spraw; 8.01.2016
5. Postanowienie w sprawie rozpoznania połączonych wniosków Pierwszego Prezesa SN, grup posłów oraz RPO, K 47/15, na rozprawie; 14.01.2016
6. Zarządzenie Prezesa TK o połączeniu spraw; 15.01.2016
7. Zarządzenie Prezesa TK o wyznaczeniu terminu rozprawy w sprawie K 47/15; 12.02.2016
8. Wyciąg z protokołu; Protokół, K 47/15 [Postanowienie TK z 8.03.2016 podjęte na rozprawie w związku z pismem Prokuratora Generalnego z 4.03.2016 wycofującym w całości stanowisko Prokuratora Generalnego, Andrzeja Seremeta oraz wnioskiem o odroczenie rozprawy]; 8.03.2016
9. Pismo Prezesa TK, K 47/15, w sprawie ogłoszenia wyroku w sprawie K 47/15 w Dz.U. RP; 9.03.2016
10. Wyrok TK z 9.03.2016 w sprawie K 47/15; wersja bez uzasadnienia, z podpisami składu; 9.03.2016
11. Wyrok TK z 9.03.2016 w sprawie K 47/15; wersja z uzasadnieniem, bez podpisów składu; 9.03.2016

4.3. Publikacja wyroku TK
1. Pismo Ministra-Członka RM w odpowiedzi na pismo Prezesa TK z 3.12.2015 w sprawie publikacji wyroku K 34/15 z 3.12.2015; 10.12.2015
2. Pismo Prezesa TK do Prezes RM ponawiające zarządzenie o niezwłocznym ogłoszeniu w Dz.U. wyroku TK z 3.12.2015 w sprawie K 34/15; 11.12.2015
3. Pismo RPO do RCL [z prośbą o udzielenie informacji na temat przyczyny nieopublikowania wyroku w sprawie K 47/15 w Dz.U.]; 17.03.2016
4. Odpowiedź RCL wyjaśniająca przyczyny nieopublikowania wyroku K 47/15 skierowana do RPO; 25.03.2016
5. Pismo Prokuratora Generalnego do Prezesa TK w sprawie udziału Prokuratora Generalnego w „działaniach” Trybunału; 5.04.2016
6. Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z 5.04.2015; 7.04.2016
7. Stanowisko KRS w przedmiocie nieopublikowania wyroku TK; 7.04.2016
8. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, Tomasz Kuroszczyk – prokurator Prokuratury Rejonowej delegowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie [w sprawie niedopełnienia przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków (...) przez zaniechanie niezwłocznego ogłoszenia wyroku TK K 47/15, czym działano na szkodę interesu publicznego]; 27.04.2016

5. Opinie Komisji Weneckiej
1. Opinion on amendments to the Act of 25 June 2015 on the Constitutional Tribunal of Poland adopted by the Venice Commision at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 March 2016); 11.03.2016
2. Opinia w sprawie nowelizacji ustawy z 25.06.2015 o TK przyjęta przez Komisję Wenecką na 106. sesji plenarnej (Wenecja, 11–12.03.2016), wraz z pismami przewodnimi; 14.03.2016
3. Opinion on the Act of the Constitutional Tribunal adopted by the Venice Commission at its 108th Plenary Session (Venice, 14–15 October 2016); 14.10.2016
4. Stanowisko Rządu RP wobec projektu opinii Komisji Weneckiej w sprawie ustawy z 22.07.2016 o TK (przekazane Komisji Weneckiej) [brak daty]
5. Position regarding draft Opinion of the Venice Commission on the Act on the Constitutional Tribunal of 22 July 2016 [brak daty]

6. Opinie i zalecenia Komisji Europejskiej
1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce (2015/3031(RSP)); 13.04.2016
2. Opinia KE w sprawie praworządności w Polsce; 1.06.2016
3. Zalecenie Komisji (UE) 2016/1374 w sprawie praworządności w Polsce; 27.07.2016
4. Stanowisko strony polskiej w sprawie Zalecenia KE z 27.07.2016 roku dot. praworządności w Polsce; 27.10.2016

7. Raport zespołu ekspertów powołanego przy Marszałku Sejmu
1. Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki TK; 15.07.2016

8. Uchwały i stanowiska różne
Rok 2015
1. Wybierzmy sędziów bez polityki. Oświadczenie byłych Prezesów TK, Marek Safjan, Jerzy Stępień, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll [Gazeta Wyborcza]; 20.04.2015
2. Uchwała Nr 274/2015 Krajowej Rady Prokuratury w sprawie oświadczenia byłych prezesów TK co do wyboru kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału oraz w przedmiocie wyrażenia przez Radę stanowiska dotyczącego pozbawienia Prokuratora Generalnego statusu obligatoryjnego uczestnika postępowania przed TK, z pismami przewodnimi; 21.05.2015
3. Oświadczenie koalicji organizacji obywatelskich monitorujących wybory sędziów do TK; 13.11.2015
4. Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce [w związku z działaniami podejmowanymi wobec TK]; 15.11.2015
5. Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zmian ustawowych oraz działań organów władzy publicznej mających wpływ na funkcjonowanie TK; 17.11.2015
6. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Oświadczenie w sprawie zmian ustawy o TK; 23.11.2015
7. Uchwała Nr 105/2015 Prezydium NRA, Apel o poszanowanie autorytetu TK; 24.11.2015
8. Uchwała Nr 1/2015 Komitetu Nauk Prawnych PAN [dotycząca m.in. Konstyucji i porządku prawnego] ; 26.11.2015
9. Oświadczenie członka KNP PAN w sprawie zdania odrębnego prof. T. Giaro, ks. prof. F. Longchamps de Bérier i ks. prof. M. Sitarza do uchwały nr 1/2015 Komitetu Nauk Prawnych PAN; 26.11.2015
10. Zdanie odrębne do Uchwały Nr 1/2015 Komitetu Nauk Prawych PAN, podpisane przez: Tomasza Giaro, Franciszka Longchampsa de Bérier, Mirosława Sitarza; 26.11.2015
11. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej [m.in. Sprzeciw wobec osłabianiu pozycji TK]; 30.11.2015
12. Uchwała nr 303/XI/2015 Rady WPiA UJ [apel do Prezydenta RP o podjęcie działań, które nie dopuszczą do trwałego zachwiania równowagi między władzą sądowniczą a ustawodawczą i wykonawczą]; 30.11.2015
13. Oświadczenie członków Rady WPiA UJ [w sprawie wystąpienia do Prezydenta RP]; 30.11.2015
14. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej [sprzeciw wobec naruszenia zasad demokratycznego państwa prawnego]; 1.12.2015
15. Stanowisko nr 5/2015 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. zmian w ustawie o TK; 2.12.2015
16. Pismo wspólne do Gianniego Buquicchio (Przewodniczącego Komisji Weneckiej), podpisane przez Danutę Przywarę, prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, oraz Andrzeja Zwarę, prezesa NRA]; 2.12.2015
17. Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego UG [protest przeciwko praktykom politycznym Prezydenta RP i większość sejmową]; 3.12.2015
18. Konfederacja Lewiatan, Apel do Prezydenta RP i Parlamentu RP [o szybką publikację wyroku a do Prezydenta RP i parlamentu o odpowiedzialność i poszanowanie prawa]; 4.12.2015
19. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie [sprzeciw wobec obserwowanych obecnie działań i wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz państwowych, godzących w fundamentalne gwarancje ustrojowe]; 11.12.2015
20. Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych [w sprawie wydarzeń naruszających fundamenty demokratycznego państwa prawnego]; 12.12.2015
21. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej [w sprawie poszanowania prawa oraz zasady podziału i równoważenia się władz]; 14.12.2015
22. Uchwała Nr 01/12/2015 Rady WPiA UW [apel o pełne respektowanie ustroju RP opartego na zasadzie podziału władz oraz opublikowanie wyroków TK z 2 i 9.12.2015]; 14.12.2015
23. Uchwała nr 149/XII/2015 Rady WPAiE UWr [w sprawie braku poszanowania zasad demokratycznego państwa prawnego]; 14.12.2015
24. Uchwała nr 47/2015-2016 Rady WPiA UAM w Poznaniu [apel o podjęcie działań w celu zaradzenia kryzysowi ustrojowemu]; 15.12.2015
25. Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, Druk nr 166; 15.12.2015
26. Uchwała nr 431 Senatu UW w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego i respektowania wartości demokratycznych; 16.12.2015
27. Pismo Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do Prezydenta RP [w sprawie skorzystania z uprawnienia do zwrócenia się do TK z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK]; 23.12.2015
28. Stanowisko Prezydium KRS w sprawie publicznych wypowiedzi niektórych posłów VIII kadencji na Sejm RP dotyczących kompetencji KRS; 23.12.2015
29. Uchwała Zarządu SSP Iustitia [w sprawie poselskiego projektu ustawy z 16.12.2015 o zmianie ustawy z 25.06.2015 o TK (druk sejmowy nr 144)]; 23.12.2015
30. Pismo RPO do Prezydenta RP [w sprawie skorzystania z uprawnienia do zwrócenia się do TK z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności ustawy z 22.12.2015 o zmianie ustawy o TK]; 24.12.2015
31. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pismo do Prezydenta RO [w sprawie skierowania ustawy z 22.12.2015 do TK w trybie kontroli prewencyjnej]; 24.12.2015

2016
Pisma europejskich sądów konstytucyjnych
1. The Constitutional Court of The Republic of Lithuania [Sąd Konstytucyjny Litwy] [wyrazy poparcia dla TK]; 3.03.2016
2. The Constitutional Court of Portugal [Sąd Konstytucyjny Portugalii, pismo w odpowiedzi na odwołanie uroczystości 30-lecia TK]; 3.03.2016
3. Bundesverfassungsgerichts [Federalny Trybunał Konstytucyjny, pismo w odpowiedzi na odwołanie uroczystości 30-lecia TK]; 10.03.2016
4. Royaume de Belgique Cour Constitutionnelle [Sąd Konstytucyjny Belgii, pismo w odpowiedzi na odwołanie uroczystości 30-lecia TK]; 17.03.2016
5. Supreme Court of Republic of Estonia [Sąd Najwyższy Estonii, pismo w odpowiedzi na odwołanie uroczystości 30-lecia TK]; 8.03.2016

Orzeczenia sądów administracyjnych
1. Postanowienie WSA w Warszawie z 27.05.2016 w sprawie IV SAB/Wa 172/16
2. Postanowienie WSA w Warszawie z 30.05.2016 w sprawie IV SAB/Wa 187/16
3. Postanowienie WSA w Warszawie z 12.07.2016 w sprawie IV SAB/Wa 191/16
4. Wyrok NSA z 8.08.2016 w sprawie II FSK 1021/16
5. Wyrok WSA w Łodzi z 24.08.2016 w sprawie III SA/Łd 555/16
6. Wyrok WSA w Gdańsku z 8.09.2016 w sprawie III SA/Gd 732/16
7. Wyrok WSA w Łodzi z 3.11.2016 w sprawie III SA/Łd 783/16
8. Wyrok WSA w Gdańsku z 13.10.2016 w sprawie III SA/Gd 781/16
9. Wyrok WSA w Gdańsku z 27.10.2016 w sprawie III SA/Gd 798/16
10. Wyrok WSA w Łodzi z 28.10.2016 w sprawie III SA/Łd 764/16
11. Wyrok WSA w Łodzi z 28.10.2016 w sprawie III SA/Łd 767/16
12. Wyrok WSA w Poznaniu z 3.11.2016 w sprawie IV SA/Po 751/16

Uchwały sędziowskie
1. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Apelacji Rzeszowskiej [w sprawie wydarzeń w przestrzeni publicznej]; 11.01.2016
2. Uchwały [dwie] Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie [w sprawie: 1) kryzysu konstytucyjnego, 2) właściwego wynagradzania pracowników administracji sądowej]; 11.01.2016
3. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [m.in. w sprawie przejawów naruszania przez aktualną władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy]; 13.01.2016
4. Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu [w sprawie poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 26.02.2016
5. Uchwała Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych [w sprawie poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 2.03.2016
6. Uchwała Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów [apel o poszanowanie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 2.03.2016
7. Uchwała Zebrania Sędziów SA w Katowicach [w sprawie odmowy opublikowania wyroku TK z 9.03.2016]; 18.03.2016
8. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej [sprzeciw wobec naruszenia konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 11.04.2016
9. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Płockiego; 12.04.2016
10. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze [w sprawie poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 15.04.2016
11. Uchwała Zrzeszenia Prawników Polskich podjęta podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawników w Kołobrzegu [sprzeciw wobec instrumentalnego stosowania i nadużywania prawa oraz obniżania pozycji i prestiżu najważniejszych autorytetów i instytucji prawnych]; 15.04.2016
12. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego [m.in. w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego]; 18.04.2016
13. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej [sprzeciw wobec przejawów braku poszanowania przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej zasady trójpodziału i równowagi władz]; 18.04.2016
14. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej [w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego]; 25.04.2016
15. Wyciąg z protokołu (...), Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej [wyrażająca sprzeciw wobec naruszania przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej (...) zasady trójpodziału władzy]; 25.04.2016
16. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN [w sprawie publikowania orzeczeń TK]; 26.04.2016
17. Uchwała Kolegium NSA [apel o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów]; 27.04.2016
18. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu [m.in. w sprawie niepublikowania wyroku TK]; 9.05.2016
19. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu [m.in. w sprawie niepublikowania wyroku TK]; 14.05.2016
20. Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego [w sprawie respektowania konstytucyjnej zasady trójpodziału i równowagi władz]; 20.05.2016
21. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie [w sprawie poszanowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 30.05.2016
22. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu [m.in. w sprawie niepublikowania wyroku TK]; 1.06.2016
23. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej [sprzeciw wobec naruszania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 3.06.2016
24. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie [w sprawie respektowania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz]; 17.06.2016

Stanowiska, uchwały i rozstrzygnięcia miast
1. Stanowisko Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Warszawy do orzeczeń TK; 21.04.2016
2. Stanowisko Nr XXVIII/401/11/2016 Rady Miasta Poznania w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Poznania do orzeczeń TK; 26.04.2016
3. Stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie stosowania orzeczeń TK; 26.04.2016
4. Stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie stosowania się władz Miasta Słupska do orzeczeń TK; 27.04.2016
5. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przestrzegania wyroków TK; 27.04.2016
6. Stanowisko Nr XXVI/1/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. [w sprawie stosowania się do orzeczeń TK]; 27.04.2016
7. Stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie stosowania się do orzeczeń TK;  24.05.2016
8. Stanowisko nr 1 Rady Miasta Olsztyna w sprawie stosowania się Rady Miasta Olsztyna do wyroków TK; 25.05.2016
9. Stanowisko Nr XXVI/7/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie stosowania się władz Miasta Wrocławia do orzeczeń TK; 16.06.2016
10. Stanowisko Rady Miasta Częstochowy w sprawie stosowania się władz Miasta Częstochowy do orzeczeń TK; 27.10.2016
11. Uchwała Nr XXVIII/696/16 Rady Miejskiej w Łodzi. Stanowisko w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków TK; 20.04.2016
12. Uchwała Nr XI/235/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie stosowania orzeczeń TK; 26.04.2016
13. Uchwała nr XIX/265/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego stosowania orzeczeń TK; 28.04.2016
14. Uchwała nr 237/XXI/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie uczczenia twórców i obrońców Konstytucji 3 maja i wezwania władz państwowych do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego; 4.05.2016
15. Uchwała Nr XIX/523/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia stanowiska o stosowaniu się organów Województwa Wielkopolskiego do orzeczeń TK, wraz z załącznikiem; 30.05.2016
16. Uchwała Nr XXX/186/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie wniesienia do WSA w Łodzi skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 7.07.2016 stwierdzające nieważność Apelu Rady Miejskiej w Głownie z 1.06.2016 do Burmistrza Głowna w sprawie stosowania wyroków TK; 10.08.2016
17. Rada Miasta Krakowa, Rezolucja Rady Miasta Krakowa skierowana do Prezydenta RP, Sejmu i Senatu RP i partii reprezentowanych w Parlamencie (...) o porzucenie sporów i jak najszybsze rozwiązanie konfliktu; 8.06.2016
18. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII Rady Miejskiej w Łodzi z 20.04.2016 stanowiska w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków TK; 19.05.2016
19. Wojewoda Zachodniopomorski, Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/265/2916 Rady Miejskiej w Koszalinie z 28.04.2016 w sprawie przyjęcie apelu dotyczącego stosowania orzeczeń TK; 1.06.2016
20. Wojewoda Zachodniopomorski, Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/235/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 26.04.2016 w sprawie stosowania orzeczeń TK; 1.06.2016
21. Wojewoda Mazowiecki, LEX-I.4131.106.2016, Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność stanowiska nr 24 Rady m.st. Warszawy z 21.04.2016 w sprawie stosowania się władz Miasta Stołecznego Warszawy do orzeczeń TK; 14.06.2016
22. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność Deklaracji Rady Miejskiej w Głownie z 1.06.2016 w sprawie stosowania się władz Rady Miejskiej w Głownie do wyroków TK; 7.07.2016 
23. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego (...) dnia 24.05.2016 w sprawie stosowania się do orzeczeń TK; 22.07.2016
24. Uchwała Nr XXX/187/16 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie wniesienia do WSA w Łodzi skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 7.07.2016 stwierdzające nieważność Deklaracji Rady Miejskiej w Głownie z 1.06.2016 w sprawie stosowania się Rady Miejskiej w Głownie do wyroków TK; 10.08.2016

Różne
1. Uchwała nr 1/2016 Rady WPiA UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu (...) w sprawie postępowania władz w odniesieniu do TK; 15.01.2016
2. Konfederacja Lewiatan, Apel po wyroku TK [do Prezydenta RP, parlamentu, rządu, wszystkich sił politycznych, o jak najszybsze przywrócenie, zgodnego z Konstytucją RP, funkcjonowania TK]; 11.03.2016
3. Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych [w sprawie kryzysu wokół TK]; 12.03.2016
4. Uchwała Nr 61/2016 NRA [w sprawie niezwłocznego opublikowania wyroku TK z 9.03.2016]; 12.03.2016
5. Uchwała Zarządu SSP Iustitia [w sprawie przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawnego i opublikowania wyroku K 47/15]; 12.03.2016
6. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Stanowisko w sprawie opublikowania wyroku TK z 9.03.2016; 16.03.2016
7. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w sprawie kryzysu politycznego w Polsce; 21.03.2016
8. Uchwała Nr 55/2016 Rady WPiA UŚ w sprawie opublikowania wyroku TK z 9.03.2016; 22.03.2016
9. Stanowiska KRS: 1) w sprawie wystąpienia Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego do Prezesa TK z 5.04.2016; 2) w przedmiocie niepublikowania wyroku TK; 7.04.2016
10. Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia w sprawie pisma Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego z 5.04.2016 skierowanego do Prezesa TK; 7.04.2016
11. Stanowisko Zarządu SSP Iustitia [w sprawie podważania przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego ostatecznego charakteru rozstrzygnięć TK oraz odmowy uczestnictwa w rozprawie przed TK]; 7.04.2016
12. Uchwała nr 24/2016 Rady WPiA UŁ podjęta na posiedzeniu w dniu (...) w sprawie publikacji wyroku TK [K 47/15]; 8.04.2016
13. Uchwała nr 1/04/2016 Rady WPiA UW [w sprawie bezzwłocznego opublikowania wyroku TK z 9.03.2015 w sprawie sygn. K 47/15]; 18.04.2016
14. Stanowisko Komitetu Helsińskiego w Polsce [w sprawie odstąpienia od obowiązującego porządku konstytucyjnego w Polsce]; 22.04.2016
15. Uchwała programowa Stowarzyszenia Sędziów THEMIS podjęta przez Walne Zgromadzenie; 24.04.2016
16. Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wypowiedzi rzecznik prasowego klubu parlamentarnego PiS Beaty Mazurek; 26.04.2016
17. Pismo Ministra Finansów [dotyczące oceny wiarygodności finansowej Polski przez Moodys]; 2.05.2016
18. Interpelacja nr 2961 do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN; 3.05.2016
19. Odpowiedź na interpelację nr 2961 w sprawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN;  13.06.2016
20. Raport Nilsa Muiznieksa, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy po wizycie w Polsce w dniach 9–12.02.2016, Strasburg, CommDH(2016)23; 15.06.2016
21. Biuro TK, Zespół Orzecznictwa i Studiów, Uwagi o głównych problemach prawnych wynikających z projektu ustawy o TK (sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o TK z 24.06.2016); 29.06.2016
22. Uchwała Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego przyjęta podczas Walnego Zebrania Członków, Warszawa; 30.06.2016
23. Stanowisko zespołu ekspertów prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie projektu ustawy o TK (druk sejmowy nr 693); 6.07.2016
24. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Ustawodawczej (nr 21), Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (nr 32); 20.07.2016
25. Stanowiska KRS w przedmiocie uchwalonej przez Sejm RP ustawy z 22.07.2016 o TK; 29.07.2016
26. Komitet Helsiński w Polsce. Stanowisko w sprawie ustawy z 22.07.2016 o TK; 22.07.2016
27. Daily Press Briefing – July 22, 2016; Share Elizabeth Trudeau, Director, Press Office [z udziałem Elizabeth Trudeau, dyrektor Biura Prasowego US State Department]; 22.07.2016
28. Apel zespołu ekspertów prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego do Prezydenta RP w sprawie przyjętej przez Sejm nowej ustawy o TK; z 25.07.2016
29. 73/A/2016; Postanowienie, K 43/16, wraz z uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi; 15.09.2016
30. Pismo Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Prezydenta RP i Prezes RM [w sprawie wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej]; 19.10.2016
31. Uwagi końcowe dotyczące siódmego sprawozdania okresowego RP [tłumaczenie robocze, kolejna wersja nieedytowana]; 7.11.2016

Dokumenty niedatowane
1. 10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy TK [bez daty]
2. Notatka Biura TK dotycząca analizy poselskiego projektu ustawy o TK wniesionego do Sejmu 29.04.2016 w świetle dotychczasowego orzecznictwa TK [bez daty]
3. Oświadczenie Amnesty International dotyczące przebiegu prac nad ustawą o TK i wyborem nowych sędziów Trybunału [brak daty]
4. Stanowisko Kampanii Przeciw Homofobii wobec sporu dotyczącego TK w kontekście przyjęcia PiS-owskiej ustawy o TK [brak daty]
5. Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie ustawy z 22.07.2016 o TK [brak daty]
6. Uchwała Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich nr 2 [m.in. sprzeciw wobec obniżania autorytetu sędziów sądów różnych szczebli] [brak daty, Kongres odbył się 03.09.2016]
7. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie ostatnich działań władzy ustawodawczej i wykonawczej [brak daty]
8. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Opolu [brak daty]